میکروسیلیکا

میکروسیلیکا

1.00 € 1.0 EUR

1.00 €

اضافه به سبد درخواست

پودری است به رنگ خاکستری روشن که حاوی حدود ۹۶% – ۹۴% دی اکسید سیلیسیوم (SiO2) می‌باشد که از فرآیند تولید فروسیلیسیوم در کوره‌های قوس الکتریکی به دست می آید و برای ارتقاء بعضی از خواص بتن در زمان ساخت، به بتن افزوده می شود.‌ افزودن میکروسیلیکا به مخلوط بتن باعث می گردد ۲ SiO فعال آن با محلول هیدرو اکسید کلسیم Ca(OH)2 آزاد موجود در منافذ مویین بتن ترکیب گردد و کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان وافزایش مقاومت بتن گردد. به عنوان بخشی از سیمان یا همراه سیمان مصرف شود.
مصرف ميكروسيليكا در بتن باعث افزايش مقاومت فشارى ،كششى ، خمشى و سايشى آن شده كه منجر به توليد بتن مقاوم در مقابل خورندگى مى شود و نفوذ پذيرى كمترى در مقابل كلر و سولفات ها خواهد داشت . استفاده ميكرو سيليكا در بتن باعث توليد بتن با دوام تر خواهد شد كه در سازه هاى آبى و كنار دريا مورد استفاده قرار مى گيرد و البته مصرف سيمان نيز كمتر خواهد شد.

M.S

آنالیز شیمیایی میکروسیلیکا

94.68

SiO2

0.41

AL2O3

3.15

CaO

0.09

MgO

0.01

Na2O

0.10

K2O

0.03

TiO2

0.00

CL

0.11

P2O3

0.01

SO3