تولید                                                            

توليد خالص ترين مواد معدنی با بالاترين استانداردهاى پايدارى و زيست محيطی

تحقیق و توسعه                                        

نياز به پيش بينی چالشهاى امروز و آينده با در نظر گرفتن تغييرات چشمگير به وجود آمده در صنايع


زنجیره تامین

تامين منابع، برنامه ريزى، مديريت موجودى و ارتباط با  مشتريان با بهره گيرى از راهكارهاى كيفی و هزينه متناسب

خدمات فنی و نوآور

ارائه راه حل متناسب با نياز مشتريان با بهره گيرى از كارشناسان متعدد، نوآورى ها و خدمات فنی پايدارYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.


برخی از مشتریان


االکترود نورین میکا