متاكائولن

متاكائولن

1.00 € 1.0 EUR

1.00 €

اضافه به سبد درخواست

با تولید 1 تن سیمان در واقع 8-5 % دی اکسید کربن توسط صنعت سیمان تولید میشود. دی اکسید کربن تولید شده توسط سیمان دلیلی بر انتشار گازهای گلخانه ای و باران های اسیدی میباشد. برای کاهش اثرات زیست محیطی از مواد جایگزین سیمانی استفاده میشود. متاکائولن به عنوان یک افزودنی سیمانی با آب واکنش شیمیایی میدهد. علاوه بر خواص زیست محیطی آن، باعث بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن میشود. متاکائولن یک سیلیکات آلومینیوم سفید رنگ و آمورف (بدون شکل و حالت بلوری شکل) میباشد که به شدت با هیدروکسیدکلسیم (محصول هیدراته شده ی سیمان معمولی) واکنش میدهد تا ترکیباتی چسبنده و سیمانی شکل بگیرد. مواد خام ورودی در تولید متاکائولن، رس کائولن است. کائولن یک ماده معدنی بسیار ریز سفید و رسی است که به طور سنتی در تولید چینی استفاده میشود. کائولینیت بعنوان یک ماده معدنی متداول، به صورت دی سیلیکات آلومینیم هیدراته تعریف میشود که اصلی ترین جزء کائولن است. در دماهای 100-200 درجه سانتیگراد مواد رسی بیشتر آب جذب شده خود را از دست میدهند. دمایی که در آن کائولینیت بواسطه دی هیدراکسیونیزاسیون آب از دست میدهد، بین 500 الی 800 درجه سانتیگراد میباشد. فرآیند تولید متاکائولن در دمای پایین تر از فرآیند تولید سیمان پرتلند انجام شده که سبب کاهش هزینه تولید آن میگردد اما به دلیل کمی تولید، قیمت آن بالاست. بنابراین استفاده از متاکائولن در بتن منطقی به نظر میرسد چرا که دارای مزیتهای زیست محیطی است و از طرفی اثرات مثبتی را در هر دو حالت تازه و سفت شده بتن میگذارد.
متاکائولن یک ژئوپلیمر است. ژﺋﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارزان، ﺳﺒك، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت و دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎي زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻴﻤﺮي دﻣـﺎي ﻛـﺎري ﺑـﺎﻻﻳﻲدارﻧﺪ .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ژﺋﻮﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزى،ﺧﻮدروﺳﺎزى، ﻫـﻮا-ﻓﻀا ، ﻣﻌﺪن،ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﻲ و ....ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

M.K

آنالیز شیمیایی متاکائولن

80.76

SiO2

15.69

AL2O3

1.46

CaO

0.05

MgO

0.01

Na2O

0.4

K2O

0.38

Tio2

0.04

Fe

0.01

P2O2

0.12

So3