تولید

توليد خالص ترين مواد معدنی با بالاترين استانداردهاى پايدارى و زيست محيطی

زنجیره تامین

تامين منابع، برنامه ريزى، مديريت موجودى و ارتباط با  مشتريان با بهره گيرى از راهكارهاى كيفی و هزينه متناسب

تحقیق و توسعه

نياز به پيش بينی چالشهاى امروز و آينده با در نظر گرفتن تغييرات چشمگير به وجود آمده در صنايع

خدمات فنی و نوآوری

ارائه راه حل متناسب با نياز مشتريان با بهره گيرى از كارشناسان متعدد، نوآورى ها و خدمات فنی پايدار

برخی از مشتریان
حفظ محیط زیست با محصولات جهان پودر